Punch-Vorakarn Rojjanavatchra

"Punch-Vorakarn Rojjanavatchra" 搜索到的作品:1部

厉鬼将映

厉鬼将映

导演:
索分・沙达菲斯
剧情:

电影放映员谦因沉迷大麻而陷入经济危机,毒瘾发作之际甚至不惜典当女友诵的手表,为此诵愤然离开。决心洗..